บวชเนกขัมมะวัดสังฆทาน

Last updated: 23 ธ.ค. 2563  |  31566 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บวชเนกขัมมะวัดสังฆทาน

ะเบียบการของวัดสังฆทานว่าด้วยผู้มาบวช
เนกขัมปฎิบัติหญิง
เนื่องด้วยวัดสังฆทานมีผู้เข้ามาปฎิบัติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของนักบวชฯ และเหมาะสมกับสถานที่ปฎิบัติธรรม ซึ่งต้องการความสงบไม่พลุกพล่านจอแจ เอื้ออำนวยให้กับผู้มาปฎิบัติ ให้ได้ผลคุ้มค่า ทางวัดจึงปรับปรุงระเบียบและข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ามาบวชเนกขัมปฎิบัติ ให้ยึดถือในระเบียบอย่างเคร่องครัดดังนี้
เตรียมตัวก่อนรับศีล 
ผู้ที่บวชเนกขัมปฎิบัติ(ไม่ปลงผม) ให้อยู่ปฎิบัติได้ไม่เกินครั้งละ 7 ราตรี นอกจากเป็นผู้ทำงานช่วยวัด หรือเป็นผู้ที่พระเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าแม่ชีรับรองให้อยู่ต่อได้

ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ คือ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา บัตรประจำตัว ประชาชนหรือบัตรข้าราชการ๖พร้อมสำเนา) มายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสมัครบวช

ผู้ที่ได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติลงในใบสมัครบวชครั้งแรกแล้ว เมื่อมีความประสงค์จะบวช ในครั้งต่อไปไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติซ้ำอีกเพียงแต่เซ็นต์ชื่อและนำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ มาสมัครบวชได้ที่ทำการรับสมัครบวชเท่านั้น

ให้เตรียมเครื่องนุ่งห่มที่ถูกต้องตามแบบที่ทางวัดกำหนดไว้แล้วเท่านั้น ห้ามใช้ผ้าสไบลูกไม้ สไปที่ถัก

ห้ามรับจ้างบวชแทนผู้อื่น ห้ามหญิงมีครรภ์ หญิงแม่ลูกอ่อน หญิงที่สามีหรือผู้ปกครองไม่อนุญาต และผู้ป่วยทางกายและจิต ทั้งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิจารณาให้บวชในสำนักนี้

ต้องไม่เป้นผู้ที่กระทำความผิดตามกฏหมายระบุไว้ว่าเป็นความผิด

ห้ามนำของมีค่าติดตัวมา และห้ามแต่งตัวด้วยเครื่องประดับต่างๆ หากผ่าผืนเกิดการสูญหาย ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ

ต้องอาราธนาศีล 8 ได้ด้วยตนเอง


ไม่ควรมีกิจธุระภายนอกขณะถือบวช ควรทำกิจภายนอกให้เรียบร้อยก่อน ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณติดตามตัวเข้ามาใช้ในช่วงบวช 

ไม่เป็นผู้เสพของเสพย์ติด ของมึนเมาทุกชนิด เช่น หมาก พลู บุหรี่ นัดยานัตถุ์ และสิงเสพย์ติดอื่น ๆ 

ต้องทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกัมมัฎฐานทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น และเดินจงกรมในเวลาที่ทางวัดกำหนด เมื่อทำกิจวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรีบกลับที่พักของตน (หากทางวัดมีกิจกรรม อาจได้รับการยกเว้น) และเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะทำวัตรสวดมนต์ไม่ได้ ต้องแจ้งให้หัวหน้าแม่ชีทราบ

ต้องช่วยเหลือกิจกรรมภายในวัด เช่นทำความสะอาดปัดกวาดทั้งที่ส่วนรวมและที่อยู่ของตนเอง ต้องช่วยกันทำและรักษาความสะอาดห้องนำส่วนรวมทุกวันในเวลาหลังจากที่เลิกทำวัตรเช้าแล้ว ห้มทิ้งขยะ เรื่ยราด ผ้าอนามัยควรใส่ถุงพลาสสติกห่อกระดาษให้มิดชิด และนำไปทิ้งในถังขยะ ห้ามนำไปทิ้งในโถส้วม 

ห้ามจับกลุ่มคุยกันเสียงดังและห้ามรับแขกในที่พัก ให้รับแขกที่โรงตักอาหาร ห้ามพูดคุยกับโยมผู้ชายตามลำพัง ยกเว้นมีเพื่อนผูหญิงอยู่ด้วย ต้องเป็นคนว่านอนสอนง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดดื้อถือตัว ไม่ประพฤติตัวให้เป็นภาระ กับผู้อื่น เป็นผู้สำรวม เป็นผู้มีมารยาทอันเรียบร้อยสงบ เป็นผู้ใคร่ต่อความเพียรในการเจริญสติปัฎฐานสี่ทั้งกลางวันกลางคืน 

ห้ามดูหมอเล่นไสยศาสตร์ บวงสรวงถือเจ้าเข้าทรง

เมื่อมีกิจธุระที่ศาลา หรือประสงค์ที่จะพบพระรูปใดรูปหนึ่ง ต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง ขณะสนทนากับพระหรือ สวนทางกับพระจะต้องนั่งลงประณมมือทุกครั้ง

เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกวัด ต้องบอกกับแม่ชีเจ้าหน้าที่ และจะต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง วันพระไม่สมควร ออกนอกวัด
.
ต้องรับประทานอาหารมื้อเดียว ภาชนะเดี่ยว ต้องสำรวม มีสติในการพิจารณาตักอาหาร ต้องไม่แซงแถว ไม่ตัดแถว ไม่พูดคุยกีนเสียงดังขณะตักอาหารที่โรงตัก ไม่รับประทานอาหารในที่พัก ต้องออกมารับประทานอาหารในที่ส่วนรวม เมื่อรับ ประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ต้องนั่งห้ามยืน ห้ามนั่งเท้าแขนรับประทานอาหาร หลังเที่ยงไปแล้วจนตลอดรุ่งราตรี ห้ามดื่มนม โอวันติน นำเต้าหู้และของเคี้ยวทุกชนิด ห้ามเก็บอาหารไว้ในที่พัก ห้ามหุงต้มอาหารในที่อยู่เด็ดขาด ถ้ามีความจำเป็น ควรเก็บหรือประกอบอาหารในโรงครัว

เมื่อรับศีลและลาศีลทุกครั้ง จะต้องมีแม่ชีพี่เลี้ยงไปด้วย เมื่อลาศีลแล้ว ห้ามรับประทานอาหารนอกเวลาในชุด นักบวช ต้องเปลี่ยนเป็นชุดอื่นก่อน 

Powered by MakeWebEasy.com