Welcome to Watsanghathan nonthabury
  
วัดสังฆทาน สัปปายะสถานบำบัดใจด้วยธรรม (ชาติ) วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ

พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน กล่าวถึงประวัติว่า เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง มีเพียงพระพุทธรูปหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในศาลาไม้มุงสังกะสี 
สาเหตุที่ชื่อว่าวัดสังฆทาน เนื่องจากทุกปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น มักนิมนต์พระสงฆ์จากวัดข้างเคียงมาที่ศาลาเพื่อถวายสังฆทานเป็นกุศโลบาย ให้ทุกคนมาช่วยกันทำความสะอาดวัดปีละครั้ง
จากนั้นในปี พ.ศ. 2511 หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ อดีตเจ้าอาวาส ธุดงค์ผ่านมาและเห็นว่ามีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการภาวนา แต่ท่านคิดว่าตนเองยังมีบารมีไม่มากพอ 
จึงเดินทางไปปฏิบัติธรรมต่อที่เขาถ้ำหมี จังหวัดสุพรรณบุรี และถ้ำกะเปาะ จังหวัดชุมพร ประมาณ 6 ปีแล้วกลับมาจำพรรษาที่วัดสังฆทาน

แม้ช่วงแรกการเดินทางเข้ามาที่วัดสังฆทานค่อนข้างยากลำบาก เพราะไม่มีถนนตัดผ่าน ต้องนั่งเรือและเดินผ่านร่องสวน แต่ด้วยวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของหลวงพ่อสนอง 
เช่น ฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ไม่จับเงินทองและปฏิบัติตามแนวทางเนสัชชิก ถือการนั่งเป็นวัตร เว้นการนอน 
ทำให้ญาติโยมศรัทธาและเริ่มเข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงพ่อสนองมากขึ้นเรื่อย ๆ ท่านจึงเริ่มพัฒนาวัด เพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของญาติโยมเรื่อยมาจนปัจจุบัน
ในช่วงเทศกาลมีผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้นับพันคน

“คนที่มาวัดสังฆทานต้องเตรียมใจว่าไม่ได้มาสบาย กินอาหารมื้อเดียวปฏิบัติจริงจัง แต่หากเราตั้งใจดีแล้ว ความลำบากก็ไม่ใช่อุปสรรค เรามาลำบากแค่กาย แต่ใจเราสงบ ก็นับว่าคุ้มค่า”

สถานที่ทำวัตรเช้า – เย็น เดินจงกรม ยืนสมาธิ ส่วนใหญ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มรื่น

“หลวงพ่อสนองท่านเน้นการปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มเย็น เพราะบรรยากาศเหล่านี้ส่งผลต่อการปฏิบัติ 
แค่เข้ามาเห็นต้นไม้ เห็นความร่มรื่นก็เย็นกายแล้ว เมื่อเย็นกาย ใจเราก็จะเย็นตาม ธรรมชาติทำให้ใจเราสงบดับความทุกข์ใจเราได้”
ทั้งนี้สิ่งที่คาดหวังจากการเปิดให้วัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมคือ “อยากให้ญาติโยมรู้จักความสงบสุขทางจิตใจ เพราะทุกวันนี้สังคมภายนอกมีแต่ความโลภ โกรธ หลง มีแต่ความเร่าร้อน 
การแก่งแย่ง อาฆาตพยาบาท จึงอยากให้คนได้เข้าถึงธรรมะ เมื่อเรามีหลักธรรมะ รู้จักความเมตตา เราก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”
  
 
 
 
Welcome To
Wat Sanghathan
Temple of the Sacred Heart,
 
*
 
พระธรรม คำสอน !!
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 
 
 

 

OPEN Watsanghathan

แนวทางปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4 กำหนดอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน
 
  • Mon-Fri : 6 AM - 6 AM
  • Saturday-Sunday : 6 AM - 6 AM

image

News&Event

หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ************ ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 มุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ ณ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร รายนามพระเถระที่นิมนต์มีดังนี้ 1. หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป้าสีห์พนมประชาคม สกลนคร พรรษา 70 2. พระครูวีรธรรมคุณ (อินตอง สุภวโร) วัดป่าวีระธรรม สกลนคร พรรษา 63 3. พระราชสุเมธี (เหลี่ยม/กิตติกร สุจิณโณ) วัดภูตูมวนาราม เลย พรรษา 60 4. พระครูอุดมชัยคณารักษ์ (ศรี สิริธโร) วัดป่าโนนทองอินทร์ อุดรธานี พรรษา 60 5. หลวงพ่อทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา บึงกาฬ พรรษา 60 6. พระครูโสภณสมณกิจ (บุญจันทร์-ดำ สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อุดรธานี พรรษา 59 7. หลวงพ่อเสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว บึงกาฬ พรรษา 59 8. พระครูอุดมญาณโสภณ (หลอ นาถกโร) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) สกลนคร พรรษา 58 9. พระครูพันธสมณวัฒน์ (ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม หนองบัวลำภู พรรษา 57 10. พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (บุญเรือง กิตฺตปุญโญ) วัดป่าอริยวงศาวาส ราชบุรี พรรษา 57 11. พระครูกิตติปัญญาคุณ (สวาท ปัญญาธโร) วัดโป่งจันทร์ จันทบุรี พรรษา 56 12. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี พรรษา 55 13. พระวิมลศีลาจารย์ (อำนวย ภูริสุนทโร) วัดบรมนิวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 55 14. หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ วัดป่าเวฬุวนาราม เลย พรรษา 55 15. พระมหาสามเรือน ปุญเญสโก วัดอโศการาม สมุทรปราการ พรรษา 55 16. หลวงพ่อคลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อุดรธานี พรรษา 53 17. พระครูบริหารสมาธิคุณ (คำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม อุดรธานี พรรษา 53 18. พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน กันฺตสีโล) วัดป่าชุมชัยแสงพันธ์ สกลนคร พรรษา 52 19. หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร พรรษา 51 20. พระครูโสภณธรรมสุนทร (เลื่อน โอภาโส) วัดพระธาตุฝุ่น สกลนคร พรรษา 51 21. พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล) วัดเขาเจริญธรรม เพชรบูรณ์ พรรษา 51 22. หลวงพ่อลี ถาวโร วัดป่าหนองทัพเรือ พิษณุโลก พรรษา 50 23. พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย อัตตมโน) วัดป่าสันติกาวาส อุดรธานี พรรษา 50 24. พระครูยุตตธรรมานุศาสน์ (เติมศักดิ์ ยุตตธัมโม) วัดป่าดงพระ สกลนคร พรรษา 50 25. หลวงตาแยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) บึงกาฬ พรรษา 50 26. พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต ระยอง พรรษา 49 27. พระครูสุจิณณานุวัตร (หนูพิน ฐานุตตโม) วัดป่าโนนสีทอง อุดรธานี พรรษา 49 28. พระครูนิวิฐสมณวัตร (นงค์ ปคุโณ) วัดอุดมคงคาคีรีเขต ขอนแก่น พรรษา 48 29. พระครูวัชรธรรมจารย์ (จิรวัฒน์ อัตตรักโข) วัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์ พรรษา 48 30. หลวงพ่อจิตจำลอง ธนปาโล วัดป่าบ้านบ่อร้าง สกลนคร พรรษา 48 31. พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท สิรสนิทโท) วัดป่าคีรีเขต จันทบุรี พรรษา 47 32. พระครูสุวิมลภาวนาคุณ (จื่อ พันธมุตโต) วัดเขาตะเงาะอุดมพร ชัยภูมิ พรรษา 46 33. หลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) อุดรธานี พรรษา 45 34. พระครูสังฆรักษ์อ่อนสี ธัมมโชโต วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพฯ พรรษา 45 35. หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร อุดรธานี พรรษา 45 36. พระครูกิติธรรมสาร (ก่อเกียรติ ธัมมิโก) วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดป่าเขาน้อยสามผ่าน) จันทบุรี พรรษา 44 37. พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ เมตฺตจิตโต) วัดป่าสำราญนิเวศ อำนาจเจริญ พรรษา 44 38. พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (ประเสริฐ สิริคุตฺโต) วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี อุบลราชธานี พรรษา 43 39. หลวงพ่อชัยนาท อโสโก วัดป่าเขาผา เพชรบูรณ์ พรรษา 43 40. พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฺฒโน วัดสังฆทาน นนทบุรี พรรษา 42 41. พระครูโชติคุณาภรณ์ (ประครอง โชติกโร) วัดดอนม่วย สกลนคร พรรษา 41 42. พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม วัดป่าเขาลม ชัยภูมิ พรรษา 36 43. พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ (มงคล กิตฺติมงฺคโล) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 35 44. พระอาจารย์สุวัฒน์ มหคฺโม วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพฯ พรรษา 35 45. พระอาจารย์ศักดิ์ชาย อาโล วัดอโศการาม สมุทรปราการ พรรษา 25 46. พระมหาเกรียงศักดิ์ ฐิปตโสโต วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ พรรษา 25 47. พระอาจารย์อนันท์ กิจจากาโร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พรรษา 25 สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพ/สาขาสว่างแดนดิน ชื่อบัญชี พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ บัญชีเลขที่ 413-0-68234-9 สอบถามเพิ่มเติมและจองโรงทานได้ที่คุณหม่ำ โทร 065-951-6990 และ 081-714-5482 ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตเป็นกุศล,ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานและกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดังกล่าวมานี้เจริญพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ สาธุๆๆค่ะ

รับชมได้ที่ จานดาวเทียม ระบบ KU-BAND PSI-119 facebook : วัดสังฆทาน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ https://www.facebook.com/Watsanghatha...www.watsanghathan.com ร่วมบุญทุกบุญวัดสังฆทานได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสคัล ราชพฤกษ์ บัญชีวัดสังฆทาน เลขที่ 408-447470-4 ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ https://www.youtube.com/watch?v=EUJgFxp9glQ&feature=youtu.be

ภายในอุโบสถแก้วเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธานประจำวัดสังฆทานแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีพระบรมสารีริกธาตุของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปประดิษฐานอยู่

พิธีพระราชทานเพลิงพระครูสังวรวีรธรรม (หลวงปู่สุพีร์ สุสญฺญโม ศิษย์ หลวงปู่มี ญาณมุนี วัดป่าสูงเนิน วัดถ้ำซับมืด บ้านซับมืด เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒๐ บ้านซับมืด ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

วัดศรีโนนสัง ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

พระธรรมพุทธิมงคล วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วัดสังฆทาน เพลงแผ่เมตตา แคท รัตกาล

Powered by MakeWebEasy.com