รับสมัครบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆทาน ทุกวันไม่มีวันหยุด

Last updated: 12 พ.ค. 2566  |  75727 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆทาน ทุกวันไม่มีวันหยุด


ระเบียบการของวัดสังฆทานว่าด้วยผู้มาบวชเนกขัมปฎิบัติหญิง
เนื่องด้วยวัดสังฆทานมีผู้เข้ามาปฎิบัติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของนักบวชฯ และเหมาะสมกับสถานที่ปฎิบัติธรรม ซึ่งต้องการความสงบไม่พลุกพล่านจอแจ เอื้ออำนวยให้กับผู้มาปฎิบัติ ให้ได้ผลคุ้มค่า ทางวัดจึงปรับปรุงระเบียบและข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ามาบวชเนกขัมปฎิบัติ ให้ยึดถือในระเบียบอย่างเคร่งครัดดังนี้
เตรียมตัวก่อนรับศีล 
ผู้ที่บวชเนกขัมปฎิบัติ(ไม่ปลงผม) ให้อยู่ปฎิบัติได้ไม่เกินครั้งละ 7 ราตรี นอกจากเป็นผู้ทำงานช่วยวัด หรือเป็นผู้ที่พระเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าแม่ชีรับรองให้อยู่ต่อได้

ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้ คือ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา บัตรประจำตัว ประชาชนหรือบัตรข้าราชการ๖พร้อมสำเนา) มายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสมัครบวช

ผู้ที่ได้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติลงในใบสมัครบวชครั้งแรกแล้ว เมื่อมีความประสงค์จะบวช ในครั้งต่อไปไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติซ้ำอีกเพียงแต่เซ็นต์ชื่อและนำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ มาสมัครบวชได้ที่ทำการรับสมัครบวชเท่านั้น

ให้เตรียมเครื่องนุ่งห่มที่ถูกต้องตามแบบที่ทางวัดกำหนดไว้แล้วเท่านั้น ห้ามใช้ผ้าสไบลูกไม้ สไปที่ถัก

ห้ามรับจ้างบวชแทนผู้อื่น ห้ามหญิงมีครรภ์ หญิงแม่ลูกอ่อน หญิงที่สามีหรือผู้ปกครองไม่อนุญาต และผู้ป่วยทางกายและจิต ทั้งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิจารณาให้บวชในสำนักนี้

ต้องไม่เป้นผู้ที่กระทำความผิดตามกฏหมายระบุไว้ว่าเป็นความผิด

ห้ามนำของมีค่าติดตัวมา และห้ามแต่งตัวด้วยเครื่องประดับต่างๆ หากผ่าผืนเกิดการสูญหาย ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ

ต้องอาราธนาศีล 8 ได้ด้วยตนเอง


ไม่ควรมีกิจธุระภายนอกขณะถือบวช ควรทำกิจภายนอกให้เรียบร้อยก่อน ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณติดตามตัวเข้ามาใช้ในช่วงบวช 

ไม่เป็นผู้เสพของเสพย์ติด ของมึนเมาทุกชนิด เช่น หมาก พลู บุหรี่ นัดยานัตถุ์ และสิงเสพย์ติดอื่น ๆ 

ต้องทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกัมมัฎฐานทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น และเดินจงกรมในเวลาที่ทางวัดกำหนด เมื่อทำกิจวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรีบกลับที่พักของตน (หากทางวัดมีกิจกรรม อาจได้รับการยกเว้น) และเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะทำวัตรสวดมนต์ไม่ได้ ต้องแจ้งให้หัวหน้าแม่ชีทราบ

ต้องช่วยเหลือกิจกรรมภายในวัด เช่นทำความสะอาดปัดกวาดทั้งที่ส่วนรวมและที่อยู่ของตนเอง ต้องช่วยกันทำและรักษาความสะอาดห้องนำส่วนรวมทุกวันในเวลาหลังจากที่เลิกทำวัตรเช้าแล้ว ห้มทิ้งขยะ เรื่ยราด ผ้าอนามัยควรใส่ถุงพลาสสติกห่อกระดาษให้มิดชิด และนำไปทิ้งในถังขยะ ห้ามนำไปทิ้งในโถส้วม 

ห้ามจับกลุ่มคุยกันเสียงดังและห้ามรับแขกในที่พัก ให้รับแขกที่โรงตักอาหาร ห้ามพูดคุยกับโยมผู้ชายตามลำพัง ยกเว้นมีเพื่อนผูหญิงอยู่ด้วย ต้องเป็นคนว่านอนสอนง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดดื้อถือตัว ไม่ประพฤติตัวให้เป็นภาระ กับผู้อื่น เป็นผู้สำรวม เป็นผู้มีมารยาทอันเรียบร้อยสงบ เป็นผู้ใคร่ต่อความเพียรในการเจริญสติปัฎฐานสี่ทั้งกลางวันกลางคืน 

ห้ามดูหมอเล่นไสยศาสตร์ บวงสรวงถือเจ้าเข้าทรง

เมื่อมีกิจธุระที่ศาลา หรือประสงค์ที่จะพบพระรูปใดรูปหนึ่ง ต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง ขณะสนทนากับพระหรือ สวนทางกับพระจะต้องนั่งลงประณมมือทุกครั้ง

เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกวัด ต้องบอกกับแม่ชีเจ้าหน้าที่ และจะต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง วันพระไม่สมควร ออกนอกวัด
.
ต้องรับประทานอาหารมื้อเดียว ภาชนะเดี่ยว ต้องสำรวม มีสติในการพิจารณาตักอาหาร ต้องไม่แซงแถว ไม่ตัดแถว ไม่พูดคุยกีนเสียงดังขณะตักอาหารที่โรงตัก ไม่รับประทานอาหารในที่พัก ต้องออกมารับประทานอาหารในที่ส่วนรวม เมื่อรับ ประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ต้องนั่งห้ามยืน ห้ามนั่งเท้าแขนรับประทานอาหาร หลังเที่ยงไปแล้วจนตลอดรุ่งราตรี ห้ามดื่มนม โอวันติน นำเต้าหู้และของเคี้ยวทุกชนิด ห้ามเก็บอาหารไว้ในที่พัก ห้ามหุงต้มอาหารในที่อยู่เด็ดขาด ถ้ามีความจำเป็น ควรเก็บหรือประกอบอาหารในโรงครัว

เมื่อรับศีลและลาศีลทุกครั้ง จะต้องมีแม่ชีพี่เลี้ยงไปด้วย เมื่อลาศีลแล้ว ห้ามรับประทานอาหารนอกเวลาในชุด นักบวช ต้องเปลี่ยนเป็นชุดอื่นก่อน 

แนวทางปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4 กำหนดอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน

ระเบียบปฏิบัติ (การเตรียมตัวก่อนการรับศีล)

1. ผู้บวชเนกขัมมะให้อยู่ปฏิบัติได้ไม่เกินครั้งละ 7 คืน นอกจากเป็นผู้ที่พระเจ้าหน้าที่หรือ        หัวหน้าแม่ชีรับรองให้อยู่ต่อได้

2. ผู้ปฏิบัติต้องนำหลักฐานคือ รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัว            ประชาชนหรือบัตรข้าราชการพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสมัครบวช ผู้ใดต้องการ      ปิดวาจาให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร โดยสมัครปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน

3. เตรียมเครื่องนุ่งห่มที่ถูกต้องตามแบบที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น ห้ามใช้สไบลูกไม้ สไบถัก       หากไม่มี สามารถยืมชุดปฏิบัติธรรมของวัดได้

4. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาลงทะเบียนก่อน 16.00 น. เพื่อเตรียมตัวรับศีลในเวลา 17.00 น.

    3.30 น.ตื่นนอน ปฏิบัติกิจส่วนตัว 
    4.00 น.พร้อมกันที่พระอุโบสถหรือลานธรรมเพื่อทำวัตรเช้า จากนั้นจึงปฏิบัติธรรมและ                   ทำความสะอาดสถานที่ 
    6.30 น. รับน้ำปานะและเริ่มเดินจงกรม 
    9.30 น. รับประทานอาหาร
   12.30 น. ทำวัตรกลางวัน 
   15.00 น. ทำความสะอาดสถานที่กระทั่ง 
   16.00 น. จึงเริ่มเดินจงกรมอีกครั้งและรับน้ำปานะจากนั้น 
   18.00 น. ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม

สำหรับวันพระ วันเสาร์ และโอกาสพิเศษต่าง ๆ จะรับศีลอุโบสถ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม (เนสัชชิก) ตลอดรุ่งและช่วงเช้าจะมีสวดมนต์พิเศษเวลา 8.30 น.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้